Bezpieczny kredyt mieszkaniowy 2% - co trzeba wiedzieć?

Bezpieczny kredyt mieszkaniowy 2%, rodzi się pytanie czy to jest to samo co mieszkanie dla młodych? Odpowiedź brzmi - zdecydowanie nie. Przeczytaj i sprawdź dlaczego.

Nowobudowany niewysoki blok mieszkaniowy w trakcie ustawiania rusztowania.

Założenia i cel programu Bezpieczny Kredyt 2%

Celem programu Bezpieczny Kredyt jest utrzymanie możliwości zakupu na polskim rynku nieruchomości nowych jak i wtórnych dla osób, które jeszcze nie mieszkają we własnym M lub domu. Dopłata do kredytu ma obniżyć oprocentowanie z obecnego, które urosło do niewyobrażalnych wartości ok. 9% rocznie do oprocentowania w okolicach 2% rocznie.

Wszystkie informacje zawarte w artykule nie mają jeszcze umocowania prawnego, ponieważ pochodzą one z dostępnego projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe z dnia 1 marca 2023 roku. Zgodnie z zapowiedziami ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy projekt ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2023 roku, zakładając że wszystko się uda i nie zostaną naniesione żadne poprawki.

Na ten moment już została wniesiona 6 kwietnia autopoprawka do przekazanego w dniu 23 marca projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. To powoduje, że wszystkie analizy mają charakter hipotetyczny do czasu wejścia w życie ustawy.

Cel Programu Bezpieczny Kredyt 2%

Projekt wprowadza nowe rozwiązania dotyczące polityki mieszkaniowej określonych zbiorczo pod nazwą „Pierwsze mieszkanie” mających pomóc w nabyciu lub budowie pierwszego mieszkania bądź domu jednorodzinnego.

Głównym celem tego programu jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych z wykorzystaniem, pomocy finansowej uzyskiwanej poprzez okresowe dopłaty do rat spłaty kredytów hipotecznych udzielanych na zakup pierwszego mieszkania. Drugim równorzędnym programem jest wsparcie systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe.

Kto będzie mógł starać się o Bezpieczny Kredyt 2%?

O kredyt z dopłatą do oprocentowania będą mogły się ubiegać osoby, które nie ukończyły 45 roku życia na dzień złożenia wniosku do banku, jednocześnie w przypadku prowadzenia wspólnie gospodarstw domowych wystarczy, że jedna z kredytobiorców będzie spełniała powyższy warunek. Dodatkowo kredytobiorca oraz osoby wchodzące w skład wspólnego gospodarstwa domowego przed dniem jego udzielenia nie będą mogły posiadać prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego oraz przed tym dniem nie będzie mogło im przysługiwać (aktualnie bądź w przeszłości) spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu mieszkalnego – o ile nie jest (nie było) to ww. prawo do wyłącznie jednego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wyłączonego z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną lub co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt.

Ile wyniesie dopłata?

Dopłata do odsetek rat kredytu mieszkaniowego będzie różnicą między średnim oprocentowaniem nowo udzielonych kredytów hipotecznych a okresowo stałej stopie procentowej (stała w okresie 5 lat), skorygowanym o współczynnik odzwierciedlający składnik marży banku (tj. 0,9 średniego oprocentowania), a oprocentowaniem kredytu wynoszącym 2%.

Okres dopłaty

Dopłata do kredytu będzie realizowana przez kres 120 miesięcy

Zasada wyliczania oprocentowania

Stopa oprocentowania bezpiecznego kredytu 2% jest:

  • stała w okresie pierwszych 10 lat, z zastrzeżeniem ust.10,
  • kredyt udzielony z dopłatą na 10 lat będzie spłacany obowiązkowo w formie stałych rat kapitałowych a odsetki będą malejące. Tak przyjęte rozwiązanie pozwoli po 10 latach na znaczące obniżenie wysokości kapitału do spłaty w stosunku do kapitału jaki pozostałby do spłaty po 10 latach w przypadku, gdyby kredyt był spłacany w formie rat annuitet. W okresie uzyskania dopłaty do rat będzie powodowało, że wysokość obciążeń budżetu domowego kredytobiorcy związanych ze spłatą kredytu będzie utrzymywała się na poziomie znacząco niższym niż wysokość raty annuitetowej dla takie samego kredytu bez dopłaty,
  • po zakończonym okresie dopłaty (10 lat) kredyt będzie spłacany w formie stałych rat kapitałowo-odsetkowych, za wyjątkiem gdy na wniosek kredytobiorcy utrzymana będzie dotychczasowa forma spłaty (rata malejąca).

Cele kredytowania

Program udzielania dopłat do kredytów będzie obejmował rynek pierwotny jak i wtórny. Dopłaty będą udzielane na pokrycie całości albo części wydatków ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, ponoszonych w związku z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, stanowiących wkład budowlany (art. 18 ust. 2 ustawy z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych).

Kwota kredytu

Kredyt z dofinansowaniem Państwa będzie mógł zostać udzielony w maksymalnej kwocie 600 tyś. złotych w przypadku kredytobiorców prowadzących gospodarstwo wspólnie z małżonkiem lub gdy w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko, a w pozostałych przypadkach maksymalnie 500 tys. złotych.

Wkład własny

Kredyt będzie mógł być udzielony bez wkładu własnego albo z maksymalnym wkładem własnym 200 tyś. złotych.

Maksymalna kwota wkładu własnego będzie mogła być zwiększona w przypadku, gdy wkładem jest wyłącznie nieruchomość gruntowa lub kredytobiorcą jest osoba wcześniej przez kilka lat oszczędzająca na persze mieszkanie w ramach wprowadzonego projektowaną ustawą systemu wsparcia systematycznego oszczędzania( konto mieszkaniowe) i wkładem tej osoby są wyłącznie oszczędności powiększone o uzyskaną premię mieszkaniową – w tych dwóch przypadkach łączna wysokość wkładu własnego oraz udzielonego kredytu nie będzie mogła przekroczyć 1mln.

Czy są przewidziane limity cen bądź maksymalnej powierzchni?

Program nie przewiduje limitowania wysokości cen lub maksymalnej powierzchni mieszkań. Standard mieszkań finansowanych przy udziale kredytu ze wsparciem Państwa pośrednio będzie wyznaczało maksymalne finansowanie i wielkość transakcji.

Podsumowanie

Program pozwoli na zrealizowanie marzeń wielu rodzin, które do tej pory mogły tylko marzyć o własnym mieszkaniu bądź domu.

Brak wkładu własnego zwiększy możliwości realizowania transakcji na Polskim rynku i pozwoli na zakup mieszkania bądź domu rodzinom, które do tej pory nie mogły zrealizować zakupu ponieważ nie miały wymaganego wkładu własnego. Kolejnym aspektem stworzenia takiego dofinansowania jest pozwolenie na realizowanie tego typu transakcji pomimo zaskakująco wysokiego oprocentowania na kredyty mieszkaniowe inaczej mówiąc hipoteczne.

Moim zdaniem takie wsparcie pozwoli na zwiększenie transakcji na rynku, co realnie przełoży się na cały rynek ściśle związany z nieruchomościami.

Powyższy tekst ma jedynie charakter informacyjny, nie jest poradą prawną i nie zgłębia całej problematyki.

Autor artykułu: Rafał Zieliński